Algemene voorwaarden

 1. Algemeen. Op alle diensten en leveringen van SELLACQ-Holland B.V. zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Aanbiedingen en opdrachten. Alle aanbiedingen van SELLACQ-Holland B.V. zijn vrijblijvend. Een opdracht komt pas tot stand nadat SELLACQ-Holland B.V. een schriftelijke opdracht heeft bevestigd.
 3. Levertijd en levering. Apparatuur en onderdelen, alsmede speciale mallen vergen levertijd. Leveringen van apparatuur zijn “stekker klaar”, op begane grond achter eerste deur. Aanpassingen ten aanzien van aansluiting en of plaatsing komen voor rekening van de opdrachtgever. Alle artikelen in de catalogus-prijslijst van SELLACQ-Holland B.V. zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten. Uitverkocht, prijswijzigingen, abusievelijk vermelde prijzen alsmede niet meer leverbaar voorbehouden.
 4. Verzendkosten. Bij bestellingen met een orderbedrag kleiner dan € 350,00 exclusief de BTW worden verzendkosten berekend. Bestellingen boven dit bedrag worden franco geleverd.
 5. Betalingen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en mag de opgevoerde kredietbeperking worden afgetrokken. Bij niet tijdige betaling komen wettelijke rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke verbonden aan de invordering voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Eigendomsvoorbehoud. Geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van SELLACQ-Holland B.V. totdat alle vorderingen die de opdrachtgever heeft volledig zijn voldaan. Als de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is SELLACQ-Holland B.V. gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsbehoud zijn geleverd.
 7. Toerekenbare tekortkoming. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting jegens SELLACQ-Holland B.V., waaronder niet tijdige betaling alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf, is SELLACQ-Holland B.V. gerechtigd om zonder enige in gebreke stelling zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze, zonder dat SELLACQ-Holland B.V. tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling door de wederpartij.
 8. Garantie. SELLACQ-Holland B.V. staat voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen, met dien verstande dat gedurende een periode van 12 maanden na de levering gebrekkige of ondeugdelijke goederen en materialen ter onzer keuze hetzij door ons zullen worden teruggenomen en door andere vervangen, hetzij door ons zullen worden gerepareerd; een en ander zover de opdrachtgever aantoont dat de gebreken zijn ontstaan door onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, fouten in het materiaal of een gebrekkige afwerking van de goederen. Bij onjuist gebruik van de geleverde goederen door de opdrachtgever, vervalt de garantie. Goederen door SELLACQ-Holland B.V. geleverd die door derden worden bewerkt vallen buiten de garantie.
 9. Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van SELLACQ-Holland B.V. ingevolge de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beperkt tot de uit voor omschreven garantie voortvloeiende verplichting. Iedere andere vordering tot schadevergoeding jegens SELLACQ-Holland B.V. is derhalve uitgesloten. Wij zijn voorts niet gehouden tot schadevergoeding jegens schade aan roerende of onroerende goederen, bedrijfsschade, letselschade, hetzij direct of indirect, veroorzaakt bij de opdrachtgever of derden, behoudens onze aansprakelijkheid volgens bepalingen van dwingend recht. Onze verplichtingen tot schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de door ons aan de opdrachtgever geleverde goederen.
 10. Reclames. Controle op de hoeveelheid, uiterlijke beschadiging en of incompleet bij ontvangst berust bij de opdrachtgever. Reclames dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid onmiddellijk binnen 14 dagen na levering van de goederen schriftelijk te geschieden via info@sellacq-holland.nl of aan ons adres: Morseweg 1, 8503 AH  JOURE.
 11. Toepassing Nederlands recht. Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen SELLACQ-Holland B.V. en de opdrachtgever. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Leeuwarden is voor alle geschillen de bevoegde instantie, tenzij  tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Download als PDF